Page 10 - Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO
P. 10

2019     GHID PRIVIND REZIDENȚA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE
          2019
        5. Alte precizări

        5.1. Depunerea chestionarelor


            Depunerea Chestionarelor a fost obligatorie de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului
        finanțelor publice nr. 74/2012, care a fost abrogat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
        1099/2016, acesta fiind în vigoare la data prezentului ghid.
            În situația în care contribuabilii nu și-au îndeplinit obligațiile declarative potrivit Ordinului
                                                        31
        ministrului finanțelor publice nr. 74/2012, acestora le revine obligația de depunere a chestionarelor .

        5.2. Limba oficială

            Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organul fiscal se depun
        documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, organul fiscal solicită ca
        acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați de Ministerul
        Justiției, în condițiile legii.


            Dacă la organul fiscal se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri
        într-o limbă străină, pentru care nu există traducători autorizați, organul fiscal solicită ca acestea să
        fie însoțite de traduceri în limba română efectuate sau certificate de o ambasadă/oficiu consular al
        statului în a cărui limbă oficială a fost emis documentul respectiv.

            Documentele justificative, certificatele sau înscrisurile redactate într-o limbă străină depuse
        fără respectarea obligației de a prezenta traducerea autorizată a acestora nu se iau în considerare de
        organul fiscal dacă acesta a solicitat traducerea în limba română iar contribuabilul/plătitorul nu s-a
        conformat solicitării.


        6. Sancțiuni


            Nedepunerea  în  termen  a  „Chestionarului  pentru  stabilirea  rezidenței  persoanei  fizice  la
        sosirea  în  România”,  respectiv  a  „Chestionarului  pentru  stabilirea  rezidenței  persoanei  fizice  la
                                                        32
        plecarea din România”, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 100 lei .


        7. Cum se pot obține informații suplimentare?


            Informații detaliate se pot obține:
        - pentru răspunsuri la întrebările frecvente cu privire la depunerea chestionarelor pentru stabilirea
        rezidenței persoanei fizice la sosirea/plecare în/din România puteți consulta pe pagina de Internet
        www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili – Întrebări și răspunsuri pe Facebook, sesiunile de
        îndrumare și asistență desfășurate pe pagina Facebook a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
        în datele de 3 august 2016, 31 mai și 7 iunie 2017, 20 septembrie 2017 și 27 septembrie 2017;


        31    Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România /Set of questions for
        determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania, potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice
        nr. 1099/2016, poate fi accesat la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_OMFP_1099_2016.pdf;
             Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România/Set of questions for
        determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania, potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr.
        1099/2016, poate fi accesat la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A2_OMFP_1099_2016.pdf;
        32    Art. 336 alin. (3 ) din Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal de procedură fiscală cu modificările și completările
                   1
        ulterioare;

                       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ www.anaf.ro    9 9
   5   6   7   8   9   10   11   12