Page 5 - Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO
P. 5

2019     GHID PRIVIND REZIDENȚA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE
          2019
        fiscală. În certificatul de rezidență fiscală organul fiscal central competent va certifica anul/anii,
        respectiv perioada din an, pentru care persoana fizică este rezidentă în România .
                                               10        3.2.  Stabilirea rezidenței de către organul fiscal central competent la sosirea persoanei
        fizice în România

        3.2.1  Completarea  și  depunerea  chestionarului  pentru  stabilirea  rezidenței  fiscale  a
        persoanei fizice la sosirea în România


            Persoanele fizice care sosesc în România și au o ședere în statul român o perioadă sau mai
        multe  perioade  care  depășesc  în  total  183  de  zile,  pe  parcursul  oricărui  interval  de  12  luni
        consecutive,  care  se  încheie  în  anul  calendaristic  vizat,  au  obligația  completării  formularului
                                                  11
        "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" .
            Persoanele fizice nerezidente trebuie să înregistreze chestionarul la organul fiscal central
                                                     12
        competent, în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România .
            Chestionarul poate  fi  descărcat  de  pe  site-ul  ANAF: www.anaf.ro, secțiunea:  „Asistență
        contribuabili„ rubrica: „Formulare fiscale și Ghid de completare„ și se poate transmite personal sau
        prin împuternicit, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului
        fiscal central competent.


        3.2.2 Documentele justificative

            Persoanele fizice au obligația de a anexa la „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale
                            13
        a persoanelor fizice la sosirea în România ” următoarele documente justificative:
        -  copia  pașaportului,  valabil  (cetățenii  Uniunii  Europene  anexează  copia  pașaportului  sau  a
        documentului național de identitate, valabil);
        - copia cărții de identitate/cărții de rezidență permanente/ permisului de ședere/ certificatului de
        înregistrare fiscală, emisă/emis de autoritatea competentă din România;
        - documente care atestă existența unei locuințe în România a persoanei fizice, locuință care poate fi
        în proprietate sau închiriată sau care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau
        familia sa;
        - după caz, certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care
        România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o
        altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform
        legislației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțit de o traducere autorizată în
        limba română;
        - un document emis de autoritatea fiscală străină care atestă că persoana fizică este scoasă din
        evidența sa fiscală, după caz, însoțit de o traducere autorizată în limba română;
        - orice alte documente care pot sta la baza determinării rezidenței persoanei fizice.
            Certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care
        România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri/Documentul eliberat de către o altă
        autoritate decât cea fiscală este valabil pentru anul/anii pentru care este emis .
                                              14


        10    Art. 13 alin. (2) și (3) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte
        privind rezidența în România a persoanelor fizice;
        11     Art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        12    Art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        13    Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România poate fi accesat la
        următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_OMFP_1099_2016.pdf;

                       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ www.anaf.ro    4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10