Page 6 - Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO
P. 6

2019     GHID PRIVIND REZIDENȚA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE
          2019

        3.2.3 Excepții de la depunerea  „Chestionarului pentru  stabilirea  rezidenței fiscale a
        persoanelor fizice la sosirea în România”

            Nu  au  obligația depunerii  formularului „Chestionar  pentru stabilirea  rezidenței
        fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” :
                                  15
        - cetățenii străini cu statut diplomatic sau consular în România;
        -  cetățenii  străini  care  sunt  funcționari  ori  angajați  ai  unui  organism  internațional  și
        interguvernamental înregistrat în România;
        - cetățenii străini care sunt funcționari sau angajați ai unui stat străin în România;
        - membrii familiilor celor de mai sus,
        cu respectarea regulilor generale ale dreptului internațional sau a prevederilor acordurilor speciale la
        care România este parte.
            Persoanele fizice nerezidente sosite în România înainte de 1 ianuarie 2014 și care solicită
        eliberarea "Certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei
        impuneri dintre România și ..., pentru persoane fizice rezidente în România" au obligația completării
        formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”,
        și totodată să facă dovada plății impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât
        din  România,  cât  și  din  afara  României,  pentru  categoriile  de  venituri  supuse  impozitului  în
            16
        România .
        3.2.4 Notificarea emisă de organul fiscal ca urmare a Chestionarului depus de persoanele
        fizice la sosirea în România

            Organul fiscal central competent, ținând cont de prevederile convenției de evitare a dublei
        impuneri sau ale Codului fiscal după caz, de Chestionarul depus, de certificatul de rezidență fiscală
        emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document (eliberat de către o altă autoritate decât cea
        fiscală) după caz, precum și de orice alte documente relevante, stabilește rezidența și, în termen de
        30 de zile de la depunerea Chestionarului, notifică persoana fizică dacă are obligație fiscală integrală
        în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obținute din România .
                                            17
            Dacă o persoană fizică devine rezidentă în România numai pentru o perioadă dintr-un an
        fiscal, această persoană fizică are obligație fiscală integrală în România numai pentru acea perioadă
        din anul fiscal în care este considerată rezidentă .
                               18
            Pentru perioada din anul fiscal, respectiv de la data sosirii în România și până la data la care
        devine rezidentă în România, persoana fizică este considerată nerezidentă, fiind supusă impozitului
                              19
        numai pentru veniturile obținute din România .

        14    Art. 15 lit. d) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        15    Art. 4 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența
        în România a persoanelor fizice;
        16    Art. 22 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        17    Art. 16 alin. (1), (2) și (3) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor
        aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice;
        18    Art. 16 alin. (4) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        19    Art. 16 alin. (4) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;

                       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ www.anaf.ro    5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11