Page 8 - Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO
P. 8

2019     GHID PRIVIND REZIDENȚA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE
          2019

             Formularul trebuie  înregistrat cu 30 de  zile înaintea plecării  din România,  la
        organul fiscal central competent unde persoana fizică își are domiciliul fiscal, respectiv unde a
        înregistrat „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”,
        dacă persoana în cauză nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinței permanente,
            23
        după caz .

            Chestionarul poate  fi  descărcat  de  pe  site-ul  ANAF: www.anaf.ro,  secțiunea:  Asistență
        contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare și se poate transmite personal sau prin
        împuternicit, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului fiscal
        central competent.

        3.4.2 Documentele justificative


            Persoanele fizice au obligația de a anexa la „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a
        persoanelor  fizice  la  plecarea  din  România”, orice  documente  ce  pot  sta  la  baza  determinării
        rezidenței persoanei fizice, precum și, după caz, certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea
        fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are
        atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat.


        3.4.3  Excepții  de  la  depunerea  „Chestionarului  pentru  stabilirea  rezidenței  fiscale  a
        persoanei fizice la plecarea din România”

            Nu au obligația depunerii formularului „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței
        fiscale  a  persoanei  fizice  la  plecarea  din  România”, cetățenii  români  care  lucrează  în
        străinătate, ca funcționari sau angajați ai statului român într-un stat străin .
                                            24
        3.4.4 Notificarea emisă de organul fiscal ca urmare a Chestionarului depus de persoanele
        fizice la plecarea din România

            Organul fiscal central competent, ținând cont de prevederile convenției de evitare a dublei
        impuneri sau ale Codului fiscal după caz, de Chestionarul depus, de certificatul de rezidență fiscală
        emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document (eliberat de către o altă autoritate decât cea
        fiscală) după caz, precum și de orice alte documente relevante, stabilește rezidența și, în termen de
        15 de zile de la depunerea Chestionarului, notifică persoana fizică și stabilește dacă aceasta are în
        continuare obligație fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menținută din/în evidențele fiscale .
                                                        25
            În  cazul  obligației  fiscale  integrale,  persoana  fizică  rezidentă  este  supusă  în  continuare
        impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara
            26
        României .


        23    Art. 19 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        24    Art. 5 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența
        în România a persoanelor fizice;
        25    Art. 20 alin. (1), (2) și (3) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor
        aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice;
        26    Art. 20 alin. (3) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;

                       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ www.anaf.ro    7 7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12