De aanvraag en verstrekking van documenten wordt afgehandeld door de consulaire afdeling van de Roemeense ambassade in Den Haag.
De honorair consuls respectievelijk consul generaal hebben een adviserende taak.  Het Hoofd van de Consulaire Sectie wordt soms Kanselier genoemd dan wel beroepsconsul. Op de Roemeense ambassade in Den Haag wordt deze functie vervuld door Maria Roth.

Toelichting CNP nummer en layout ID Card
De afkorting CNP betekent Code Numeric Personal en is het Roemeense equivalent voor het Nederlandse burgerschapsnummer. Aan de hand van het getoonde voorbeeld volgt de uitleg. Het eerste cijfer in rood geeft het geslacht aan (1=man, 2=vrouw). De daarna twee volgende cijfers zijn het geboortejaar(1946), voorts tweecijfers van de geboortemaand(09=september) en vervolgens de geboortedag(13), vervolgens wordt de district- of plaatscode aangegeven(40=Boekarest) vervolgens nog vier cijfers(0088) die voor Nederlandse autoriteiten niet relevant zijn, maar die wel moeten worden overgenomen voor verificatiedoeleinden.
De achterzijde van ID Card is meestal blank soms voorzien van stikkers van data waarop men aan verkiezingen heeft deelgenomen.

Speciale telefoonnummer emailadres
POLITIE EN ANDERE NEDERLANDSE AUTORITEITEN
Voor calamiteitenmelding(onder andere detentie,arrestatie, overleiden) of verzoek om consulaire bijstand inzake Roemeense staatsburgers gelieve deze melding schriftelijk te doen naar haga.consul@mae.ro dan wel bij zaken met een spoedeisend karakter het emergency telefoonnummer te gebruiken:+31 (0) 651 596 107

ROEMEENSE STAATSBURGERS
Het emergency telefoonnummer +31 (0)651 596 107 of +31 (0) 6 2282 3300 mogen alleen worden gebruikt voor noodgevallen zoals ongevallen met lichamelijk letsel, sterfgevallen, rampen en andere situaties met een gevaarlijk karakter. Het is niet van toepassing voor de reguliere consulaire activiteiten

Visum voor Roemenië

Voor visa is er een apart platform evisa.ro en is Engelstalig. Het is toegestaan dat een persoon met een verblijfsvergunning die is afgegeven door een Schengenstaat en/of houder is van een zogenaamd Schengenvisum naar Roemenië mag reizen. Het is van belang rekening te houden om zonder Roemeens visum binnen een periode 180 dagen 90 dagen naar Roemenië gereisd en daar te kunnen verblijven. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de toegangsvoorwaarden zoals vastgelegd in Artikel 6 lid 1 van de Noodverordening 194/2002 dat u kunt raadplegen op: http://evisa.mae.ro/ConditionsOfEntry.

Handige links voor Roemeense staatsburgers

Roemeens Ministerie voor Buitenlandse Zaken
http://www.mae.ro

Roemeense Ambassade in Den Haag
http://www.haga.mae.ro/contact
https://haga.mae.ro/node/882

Online informatie en aanvragen
http://www.econsulat.ro/Video/Despre_sistem.mp4

Digitaal Ondersteuningscentrum
http://informatiiconsulare.ro/mae/ro-ro/paginadestart.aspx

Roemeens Visum
http://evisa.mae.ro/home

Consulaire service Ambassade
https://www.informatiiconsulare.ro/mae/ro-ro/ceimitrebuiepentru.aspx

Consulaire begeleiding
http://www.econsul.ro

Honoraire consuls en honorair consuls-generaal zijn niet bevoegd om paspoorten, notariële documenten en andere documenten uit te geven.


Wonen en werken in Nederland
Als u de nationaliteit hebt van een land dat behoort tot de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, hebt u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Het paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan u de nationaliteit hebt, is het bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft en hier mag werken. U hoeft zich niet te melden bij de IND en u hoeft bij de IND ook geen bewijs van rechtmatig verblijf aan te vragen.
Uw werkgever hoeft voor u ook geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als u in Nederland wilt werken; deze beperkende maatregel was voor Roemenië was tot 1 januari 2014 van kracht en is komen te vervallen.

Burgerservicenummer
Bent u van plan om langer dan vier maanden in Nederland te blijven, dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen. Ga hiervoor naar het gemeentehuis van de gemeente waar u woont. U krijgt dan een burgerservicenummer (BSN). Met dit nummer regelt uw werkgever een aantal zaken met bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ook huisartsen, ziekenhuizen en apotheken kunnen u om een BSN vragen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente waar u woont of op www.burgerservicenummer.nl.
Bent u van plan korter dan vier maanden in Nederland te blijven, dan is inschrijven in de gemeente niet verplicht. Als u toch een burgerservicenummer wilt, kunt u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen bij één van de gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen.
Voor Roemeense nieuwkomers wordt verwezen naar de uitgebreide Roemeenstalige gids “Ghid privind Residenta a Peroanelor Fizice”.
Voor raadpleging van deze gids klik hier.

Geboorteakte

In Roemenië wordt een geboorteakte slechts eenmalig afgegeven en het is niet mogelijk een recent uittreksel op te vragen. Wel is het mogelijk om een duplicaat van de geboorteakte op te vragen. Hiervoor dient men aan de hand van een formulier aan te geven dat het originele geboortebewijs verloren is gegaan of beschadigd is.

Documenten verkrijgen uit Roemenië

Meertalige uittreksels van geboorte-/huwelijks-/overlijdensakten
Gezien het lidmaatschap van Roemenië en het Koninkrijk der Nederlanden bij Verdrag nr. 16 van de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand betreffende de afgifte van meertalige uittreksels van documenten van de burgerlijke stand, ondertekend in Wenen op 8 september 1976, hebben Roemeense burgers de mogelijkheid om meertalige uittreksels van certificaten van de burgerlijke stand met betrekking tot geboorte, huwelijk of overlijden op te vragen. Deze documenten hebben dezelfde bewijskracht als certificaten van de burgerlijke stand en worden zonder legalisatie of vertaling aanvaard op het grondgebied van elke staat die partij is bij Verdrag nr. 16.

Hoe en waar vraag ik een meertalig uittreksel van de geboorte-/huwelijks-/overlijdensakte aan?
Het verzoek wordt als volgt ingediend via www.econsulat.ro : kies in de kolom “Documenten uit Roemenië verkrijgen” – “Meertalig uittreksel uit documenten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijdensakte)” en de consulaire dienst van de Roemeense ambassade wordt alleen uitgevoerd aan de hand van een schema.

Bekijk hier hoe het systeem werkt en welke stappen je moet volgen!

Na het verkrijgen van de benoeming meldt de aanvrager zich op de zetel van de diplomatieke missie(ambassade) om de aanvraag te ondertekenen. De diplomatieke missie verzendt het verzoek via de computer naar Roemenië en het zal worden opgelost door het gemeentehuis dat het betreffende document heeft afgegeven. Daarna wordt het uittreksel langs diplomatieke weg naar de diplomatieke missie(ambassade) gestuurd en kan de aanvrager het document ophalen.

In de praktijk duurt het afgeven van een meertalig uittreksel gemiddeld 3 maanden. Daarom raden we Roemeense staatsburgers die zich in het buitenland (op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden) willen vestigen, aan deze documenten te verkrijgen voordat ze Roemenië verlaten.

Let op: De Nederlandse autoriteiten accepteren geen certificaten van de burgerlijke stand of meertalige uittreksels die niet in de afgelopen 6 maanden zijn afgegeven.

Mensen die deze documenten in een kortere tijd nodig hebben, kunnen hun vrijlating aanvragen via een vertegenwoordiger uit Roemenië, die zich rechtstreeks tot de bevoegde Roemeense autoriteiten zal wenden. De gemachtigde vertegenwoordiger moet in het bezit zijn van een volmacht die is gewaarmerkt door de Roemeense ambassade in het land waar de aanvrager van de akte woont of, als deze niet is gelegaliseerd door de ambassade, moet worden gelegaliseerd door een lokale notaris en gelegaliseerd of geapostileerd door de autoriteiten van de respectieve staat, in overeenstemming met de wetgeving van deze staat en toepasselijke internationale verdragen.

Vereiste documenten:
Het verzoek om meertalige uittreksels van documenten van de burgerlijke stand gaat vergezeld van de volgende documenten:

 1. Identiteitsbewijs/paspoort, als volgt:
  • Roemeense staatsburgers die in Roemenië wonen: identiteitsbewijs binnen de geldigheidsperiode,
  • Minderjarigen ouder dan 14 jaar, met of zonder identiteitsbewijs, hebben het recht om op eigen naam meertalige geboorte- of huwelijksakten op te vragen en te ontvangen, eventueel bijgestaan ​​door een van hun ouders of voogden, die het verzoek ondertekenen,
  • Reisdocument voor Roemeense staatsburgers met een verlopen identiteitskaart/paspoort,
  • Burgers van de lidstaten van de Europese Unie en van de Zwitserse Bondsstaat: identiteitsdocumenten afgegeven door de staten waarvan zij staatsburger zijn of paspoorten binnen hun geldigheidsperiode
  • Roemeense staatsburgers die in het buitenland wonen en buitenlanders van wie de documenten van de burgerlijke stand in Roemenië zijn geregistreerd: geldig paspoort,
  • Staatlozen van wie de documenten van de burgerlijke stand in Roemenië zijn geregistreerd: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of langdurig verblijf of, naargelang het geval, met een verlopen paspoort, afgegeven op grond van het Verdrag inzake de status van staatlozen, aangenomen in New York op 28 september 1954, waartoe Roemenië is toegetreden bij wet nr. 362/2005.
 2. Fotokopie van de akte van de burgerlijke stand, indien aanwezig
 3. De volmacht indien het verzoek is ingediend door een bevoegde persoon met een bijzondere volmacht.