De aanvraag en verstrekking van documenten wordt afgehandeld door de consulaire afdeling van de Roemeense ambassade in Den Haag.
De honorair consuls respectievelijk consul generaal hebben een adviserende taak.  Het Hoofd van de Consulaire Sectie wordt soms Kanselier genoemd dan wel beroepsconsul. Op de Roemeense ambassade in Den Haag wordt deze functie vervuld door Maria Roth.

Toelichting CNP nummer en layout ID Card
De afkorting CNP betekent Code Numeric Personal en is het Roemeense equivalent voor het Nederlandse burgerschapsnummer. Aan de hand van het getoonde voorbeeld volgt de uitleg. Het eerste cijfer in rood geeft het geslacht aan (1=man, 2=vrouw). De daarna twee volgende cijfers zijn het geboortejaar(1946), voorts tweecijfers van de geboortemaand(09=september) en vervolgens de geboortedag(13), vervolgens wordt de district- of plaatscode aangegeven(40=Boekarest) vervolgens nog vier cijfers(0088) die voor Nederlandse autoriteiten niet relevant zijn, maar die wel moeten worden overgenomen voor verificatiedoeleinden.
De achterzijde van ID Card is meestal blank soms voorzien van stikkers van data waarop men aan verkiezingen heeft deelgenomen.

Speciale telefoonnummer emailadres
POLITIE EN ANDERE NEDERLANDSE AUTORITEITEN
Voor calamiteitenmelding(onder andere detentie,arrestatie, overleiden) of verzoek om consulaire bijstand inzake Roemeense staatsburgers gelieve deze melding schriftelijk te doen naar haga.consul@mae.ro dan wel bij zaken met een spoedeisend karakter het emergency telefoonnummer te gebruiken:+31 (0) 651 596 107

ROEMEENSE STAATSBURGERS
Het emergency telefoonnummer +31 (0)651 596 107 of +31 (0) 6 2282 3300 mogen alleen worden gebruikt voor noodgevallen zoals ongevallen met lichamelijk letsel, sterfgevallen, rampen en andere situaties met een gevaarlijk karakter. Het is niet van toepassing voor de reguliere consulaire activiteiten

Visum voor Roemenië

Voor visa is er een apart platform evisa.ro en is Engelstalig. Het is toegestaan dat een persoon met een verblijfsvergunning die is afgegeven door een Schengenstaat en/of houder is van een zogenaamd Schengenvisum naar Roemenië mag reizen. Het is van belang rekening te houden om zonder Roemeens visum binnen een periode 180 dagen 90 dagen naar Roemenië gereisd en daar te kunnen verblijven. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de toegangsvoorwaarden zoals vastgelegd in Artikel 6 lid 1 van de Noodverordening 194/2002 dat u kunt raadplegen op: http://evisa.mae.ro/ConditionsOfEntry.

Handige links voor Roemeense staatsburgers

Roemeens Ministerie voor Buitenlandse Zaken
http://www.mae.ro

Roemeense Ambassade in Den Haag
http://www.haga.mae.ro/contact
https://haga.mae.ro/node/882

Online informatie en aanvragen
http://www.econsulat.ro/Video/Despre_sistem.mp4

Digitaal Ondersteuningscentrum
http://informatiiconsulare.ro/mae/ro-ro/paginadestart.aspx

Roemeens Visum
http://evisa.mae.ro/home

Consulaire service Ambassade
https://www.informatiiconsulare.ro/mae/ro-ro/ceimitrebuiepentru.aspx

Consulaire begeleiding
http://www.econsul.ro

Honoraire consuls en honorair consuls-generaal zijn niet bevoegd om paspoorten, notariële documenten en andere documenten uit te geven.


Wonen en werken in Nederland
Als u de nationaliteit hebt van een land dat behoort tot de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, hebt u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Het paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan u de nationaliteit hebt, is het bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft en hier mag werken. U hoeft zich niet te melden bij de IND en u hoeft bij de IND ook geen bewijs van rechtmatig verblijf aan te vragen.
Uw werkgever hoeft voor u ook geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als u in Nederland wilt werken; deze beperkende maatregel was voor Roemenië was tot 1 januari 2014 van kracht en is komen te vervallen.

Burgerservicenummer
Bent u van plan om langer dan vier maanden in Nederland te blijven, dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen. Ga hiervoor naar het gemeentehuis van de gemeente waar u woont. U krijgt dan een burgerservicenummer (BSN). Met dit nummer regelt uw werkgever een aantal zaken met bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ook huisartsen, ziekenhuizen en apotheken kunnen u om een BSN vragen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente waar u woont of op www.burgerservicenummer.nl.
Bent u van plan korter dan vier maanden in Nederland te blijven, dan is inschrijven in de gemeente niet verplicht. Als u toch een burgerservicenummer wilt, kunt u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen bij één van de gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen.
Voor Roemeense nieuwkomers wordt verwezen naar de uitgebreide Roemeenstalige gids “Ghid privind Residenta a Peroanelor Fizice”.
Voor raadpleging van deze gids klik hier.

Geboorteakte
In Roemenië wordt een geboorteakte slechts eenmalig afgegeven en het is niet mogelijk een recent uittreksel op te vragen. Wel is het mogelijk om een duplicaat van de geboorteakte op te vragen. Hiervoor dient men aan de hand van een formulier aan te geven dat het originele geboortebewijs verloren is gegaan of beschadigd is. Het formulier is verkrijgbaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Verklaring van ongehuwd zijn
Een verklaring van ongehuwd zijn, is niet te verkrijgen in Roemenië. Het is wel mogelijk bij het gemeentehuis waar de geboorte van de betrokkene staat geregistreerd een verklaring te krijgen waarin staat dat er geen huwelijk van de betrokkene bekend is en/of geregistreerd staat. Indien men in Roemenië in het huwelijk treedt, wordt dit geregistreerd bij de gemeente waar betrokkenen woonachtig is. Deze gemeente licht de gemeente(n) waar de geboorte van betrokkene geregistreerd staat.
In veel gevallen zal een Eigen Verklaring van betrokkene worden overlegd. Een eigen verklaring van ongehuwd zijn, die op 3 april 2012 of later is opgesteld door de Roemeense ambassade te Den Haag, is zonder verdere legalisatie geschikt voor gebruik in Nederland, omdat zowel Nederland als Roemenië zijn aangesloten bij de Europese overeenkomst inzake afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren. Verklaringen opgesteld tot en met 2 april 2012 moeten nog worden gelegaliseerd. De datum van opstellen is bindend.

Apostille of legalisatie
Documenten-en-Procedures-2Zoals hierboven aangegeven is een dergelijke legalisatie niet meer van toepassing en kan worden volstaan met een Eigen Verklaring. Echter voordat een Roemeense geboorteakte in Nederland kan worden ingeschreven dient een beperkte vorm van legalisatie plaats te vinden. Omdat beide landen een Apostille c.q. legalisatieverdrag hebben gesloten volstaat een apostillestempel op de geboorteakte.

Roemeenstalige versus Nederlandstalige versie
De Roemeenstalige versie is nog in bewerking met betrekking tot actuele aanvullingen inzake Covid-19 crisis.
Deze versie(Roemeenstalig) is primair gericht op Roemeense staatsburgers en zal om die reden meer informatie bevatten dan de Nederlandstalige versie.